Artist Birthdays, August 3: ANTHONY BENEDETTO (TONY BENNETT)

Today's artist birthdays.