Artist Birthdays November 17 – BRONZINO

Today's artist birthdays.